Category Archives: Telnet

11. telnet命令详解

11. telnet命令详解 1-1. 查看是否已安装服务telnet 12rpm -qa | grep telnet rpm -qa | grep telnet-server 2-1. 安装 telnet 12yum install -y telnet yum install -y telnet-server 3-1. 查看服务状态telnet 1systemctl status telnet.socket 3-2. 启动服务telnet 1systemctl start telnet.socket 3-3. 关闭服务telnet 1systemctl stop telnet.socket 3-4. 重启服务telnet 1systemctl restart telnet.socket 3-5. 设置开机启动项服务telnet 1systemctl enable telnet.socket 3-6. 取消开机启动项服务telnet 1systemctl disable telnet.socket […]